ESPACE VOYAGES SRL GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI – GDPR UYGULAMASI

Sınırlı sorumlu şirket (SRL) ESPACE VOYAGES, Porte de Namur 20-22, 1050 Brüksel, şirket tarafından istihdam edilenlerin sorumluluğunu yerine getiren her kişi aracılığıyla, kişisel verilerin (bundan sonra veriler olarak anılacaktır) korunması konusunda endişe duymaktadır ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği dahil olmak üzere Belçika ve Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal ve düzenleyici hükümlere uygundur 2016/679 (bundan sonra GDPR olarak anılacaktır).

ESPACE VOYAGES, kendisi tarafından işlenen tüm kişisel verilerin, yürürlükteki kişisel verilerin korunması ve gizliliğin korunmasına ilişkin tüm düzenleyici ve yasal hükümlerin uygulandığını tasdik eden, verilerin korunması için bu gizlilik beyanı politikasına uygun olarak işleneceği konusunda sizi bilgilendirir.

ESPACE VOYAGES, özellikle kayıp, imha, kamuya ifşa, yetkisiz erişim ve kötüye kullanım olmak üzere herhangi bir veri sızıntısını önlemek amacıyla yeterli düzeyde teknik ve kurumsal veri güvenliği sağlar.

ESPACE VOYAGES, özellikle kayıp, imha, kamuya ifşa, yetkisiz erişim ve kötüye kullanım olmak üzere herhangi bir veri sızıntısını önlemek amacıyla yeterli düzeyde teknik ve kurumsal veri güvenliği sağlar.

ESPACE VOYAGES, özellikle kayıp, imha, kamuya ifşa, yetkisiz erişim ve kullanım dışında olmak üzere herhangi bir veri sınırlarını ortadan kaldırmak amacıyla yeterli düzeyde teknik ve kurumsal veri güvenliğini sağlar.

ESPACE VOYAGES, verilerin herhangi bir Acente tarafından işlenmesinden sorumludur; sorumlu kişi Acentedeki dosyadan sorumlu çalışandır ve Veri Denetleyicisi, SRL ESPACE VOYAGES’ın iş yöneticisidir.

Herhangi bir veri sızıntısı gözlemlenir veya bundan şüphelenilirse, diğerlerinin yanı sıra ESPACE VOYAGES’a privacy@espacevoyages.eu adresi aracılığıyla bildirimde bulunulabilir, böylece durdurulabilir ve bu sorunla ilgili herhangi bir sorun gecikmeden çözülebilir.

Kişisel verileri korumaya yönelik sürekli kaygısıyla, ESPACE VOYAGES, bu konudaki sorularınız veya yorumlarınız için hizmetinizdedir.

BU BİLDİRİM KİMLERE İFADE EDİLMİŞTİR?

Bu beyan, ESPACE VOYAGES ile temasa geçen gerçek kişilerin, yani: gerçek kişilerin kişisel verilerini korumayı amaçlamaktadır:

 • web sitesine göz atın;
 • ESPACE VOYAGES hizmetleriyle ilgili bilgi veya bilgi talebi gönderin;
 • ESPACE VOYAGES’ın müşterileri ve/veya sorumlularıdır;
 • herhangi bir hizmet sağlanması veya mal teslimi dahil olmak üzere ESPACE VOYAGES için çalışmak veya onunla, müşterileri veya tedarikçileriyle ticaret yapmak;
 • ESPACE VOYAGES tarafından yönetilen dosya ve hizmetlerde yer alan taraflardır;

ESPACE VOYAGES TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER: KAYNAKLAR, KÖKENLER VE İÇERİK

İşlenen veriler, ESPACE VOYAGES tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla toplanır: herhangi bir talep çerçevesinde doğrudan veri sahibine verilir veya tüm dosyaların yönetimi çerçevesinde hizmetlerin sağlanması sırasında veya harici müdahil taraflarca, müdahil tarafların ilgili tarafın dosyasına müdahale etmesi gerekir.

Halihazırda kamuya açıklanmışsa veya halka açık/sosyal medya vb. üzerinden herkese açık hale getirilmişse, belirli veriler de geçerli bir şekilde toplanabilir.

Aşağıdaki veri kategorileri ESPACE VOYAGES tarafından işlenebilir:

 • tanımlama verileri: soyadı, ad, özel adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve yeri, milliyet;
 • aile veya tıbbi veriler: yalnızca veri sahibinin talebi üzerine, yalnızca ESPACE VOYAGES’tan talep edilen hizmetin yürütülmesini veya ESPACE VOYAGES tarafından izlenmesini sağlamak amacıyla.

ESPACE VOYAGES VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLAR İÇİN İŞLER?

ESPACE VOYAGES, verilerinizi aşağıdaki meşru amaçlar doğrultusunda şeffaf, yasalara uygun, adil ve orantılı bir şekilde işler:

 • veri sahibi tarafından talep edilen hizmetin uygun şekilde yerine getirilmesi ve yerine getirilmesi kapsamında;
 • istenen hizmetlerin uygun şekilde yerine getirilmesi için ESPACE VOYAGES’ın sözleşmeden doğan veya sözleşme öncesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin bir parçası olarak;
 • fatura düzenlemek ve ödemeyi sağlamak için;
 • reklam bilgileri, haber bültenleri vb. dahil olmak üzere ESPACE VOYAGES’ın işiyle ilgili tüm bilgileri göndermek için

ESPACE VOYAGES TARAFINDAN VERİ İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

Amaca bağlı olarak, ESPACE VOYAGES verilerinizi aşağıdakilere dayanarak işler:

 • faaliyetleri kapsamında üzerine düşen yasal yükümlülükler;
 • veri sahibine karşı sözleşmeden doğan yükümlülükleri;
 • veri sahibi tarafından talep edilen hizmetin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi için ilgili kişinin meşru menfaati;
 • belirli belirli durumlarda veri sahibinin davranışı veya özel istekleri.

 

FİRMA KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE PAYLAŞIR?

 • Tüm veri paylaşımları, mesleki davranış kuralları ve yürürlükteki yasal ve düzenleyici kurallara uygunluğu teyit eden bu belgenin sınırlamaları dahilinde gerçekleştirilir.
 • Verilere, kendileri de burada belirtilen yükümlülüklere ve koşullara uyma zorunluluğuna tabi olan ESPACE VOYAGES ekibinin üyeleri ve taşeron olarak çalışan tüm harici ortak çalışanlar erişebilir.
 • ESPACE VOYAGES, talep edilen hizmetlerin uygun şekilde yerine getirilmesi ve yürütülmesi için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde ve bu, diğerlerinin yanı sıra, ESPACE VOYAGES’ın abone olduğu bilgisayarlı veya bilgisayarsız yönetim sisteminin işletimi için gerekli olduğu ölçüde bazı verileri yüklenicileriyle paylaşabilir.

ESPACE VOYAGES VERİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLIYOR?

ESPACE VOYAGES, çeşitli yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri (vergi zaman aşımı, mesleki sorumluluk vb.) Bu süre, ESPACE VOYAGES’a verilen siparişin veya ESPACE VOYAGES ile akdedilen sözleşmenin yerine getirilmesiyle işlemeye başlar.

ESPACE VOYAGES VERİLERİNİZİ AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINA AKTARIR MI?

Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veri aktarımına ilke olarak yalnızca Avrupa makamları tarafından Avrupa mevzuatı tarafından sağlanana eşdeğer yeterli koruma düzeyine sahip olduğu kabul edilen ülkelere izin verilir.

İlgili kişinin açık bir talebi olmadıkça veya veri sahibinin ESPACE VOYAGES’a yaptığı talepten doğan yükümlülüklerin ifası ve yerine getirilmesi için mutlaka gerekli olmadıkça durum böyledir.

Her halükarda, Avrupa Birliği dışına herhangi bir veri aktarımı, Komisyonun standart hükümleri veya veri sahibinin bilgilendirilmiş rızası gibi Avrupa mevzuatı tarafından sağlanana eşdeğer bir koruma düzeyi sağlamayı amaçlayan yeterli önlemlerle karşılanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel verilerin ESPACE VOYAGES tarafından işlenmesine ilişkin olarak Belçika’da yürürlükte olan ve buna izin vermeyen yasal hükümler veya mesleki gizliliğin buna engel olması durumunda, haklar ve çareler aşağıdaki gibidir:

 • ilgili verilere makul aralıklarla, söz konusu verilerin taşınabilirliği ile erişim hakkı;
 • başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmediği sürece, makul aralıklarla işlenmekte olan verilerin bir kopyasını alma hakkı;
 • işlenen verileri düzeltme hakkı;
 • işlenmekte olan verilere itiraz hakkı;
 • verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı;
 • işlenmiş verileri silme hakkı;
 • Veri Koruma Kurumuna (DPA) şikayette bulunma hakkı,

rue de la Presse 35 in 1000 Brüksel, www.autoriteprotectiondonnees.be,

tel.: +32 (0)2 274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Böyle bir hak, privacy@espacevoyages.eu adresine bir e-posta göndererek veya posta yoluyla ESPACE VOYAGES SRL, Porte de Namur 20-22, 1050 Brüksel adresine bir mektup göndererek kullanılabilir.

ÇEREZ POLİTİKASI

ESPACE VOYAGES, web sitelerinde “çerezler”, yani diğer bilgisayarlarda depolanabilecek dosya biçimindeki bir kod kullanır.

ESPACE VOYAGES web sitesini ziyaret ettiğinizde bu çerezler tanınabilir. ESPACE VOYAGES’ın web sitesini iyileştirmesine, gezinmeyi kolaylaştırmasına, hedeflenen bilgileri sunmasına ve web sitesinin hedef kitlesini analiz etmesine yardımcı olurlar.

Web sitesi, çerezlerin tamamına veya bir kısmına izin verilebileceğini belirtiyor.

DEĞİŞİKLİKLER

ESPACE VOYAGES çeşitli nedenlerle herhangi bir zamanda bu gizlilik bildiriminde düzeltmeler, eklemeler veya tadiller yapabilir.

En güncel sürüme istenildiği zaman ESPACE VOYAGES web sitesinden bakılabilir.

ESPACE VOYAGES SRL PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

PROTECTION OF PERSONAL DATA – APPLICATION OF THE GDPR

The limited liability company (SRL) ESPACE VOYAGES, Porte de Namur 20-22, 1050 Brussels, through each person exercising responsibility for those employed by the company, is concerned about the protection of personal data (hereinafter the data) and complies with the legal and regulatory provisions relating to the protection of personal data in force in Belgium and the European Union, including the General Data Protection Regulation 2016/679 (hereinafter the GDPR).

ESPACE VOYAGES hereby informs you that any personal data processed by it shall be processed in accordance with this declaration of confidentiality policy for the protection of data, attesting to the application of all regulatory and legal provisions relating to the protection of personal data and the protection of privacy in force.

ESPACE VOYAGES ensures an adequate level of technical and organisational data security, with a view to preventing any data leakage, in particular loss, destruction, public disclosure, unauthorised access and any misuse.

ESPACE VOYAGES is liable for the processing of data by any given Agency, the person responsible being the employee in charge of the file at the Agency, the Data Controller being the business manager of SRL ESPACE VOYAGES.

If any data leakage is observed or suspected, ESPACE VOYAGES may be notified, inter alia, via the address privacy@espacevoyages.eu, so that it can be stopped and any problems relating to this issue can be resolved without delay.

In its constant concern to protect personal data, ESPACE VOYAGES remains at your disposal for any questions or comments on this subject.

TO WHOM IS THIS DECLARATION ADDRESSED?

This declaration is intended to protect the personal data of natural persons who come into contact with ESPACE VOYAGES, namely natural persons who:

 • browse the website;
 • submit information or requests for information relating to the services of ESPACE VOYAGES;
 • are customers and/or principals of ESPACE VOYAGES;
 • work for ESPACE VOYAGES or trade with it, its customers or its suppliers, including for any provision of services or delivery of goods;
 • are parties involved in the files and services managed by ESPACE VOYAGES;

DATA PROCESSED BY ESPACE VOYAGES: SOURCES, ORIGINS AND CONTENT

The data processed is collected by ESPACE VOYAGES via various channels: either directly given to the data subject within the framework of any request or in the provision of services, within the framework of the management of all files, or by external intervening parties, intervening parties having to intervene in the file of the party concerned.

Certain data may also be validly collected if it is already publicly disclosed or if it is made publicly accessible on public/social media, etc.

The following categories of data may be processed by ESPACE VOYAGES:

 • identification data: surname, first name, private address, e-mail address, telephone number, date and place of birth, nationality;
 • family or medical data: exclusively at the request of the data subject for the sole purpose of enabling the service requested from ESPACE VOYAGES to be carried out, or to be monitored by the latter.

FOR WHAT PURPOSES DOES ESPACE VOYAGES PROCESS YOUR DATA?

ESPACE VOYAGES processes your data transparently, lawfully, fairly and proportionately, for the following legitimate purposes:

 • as part of the proper performance and execution of the service requested by the data subject;
 • as part of the fulfilment of ESPACE VOYAGES’ contractual or pre-contractual obligations for the proper performance of the services requested;
 • to draw up invoices and ensure payment;
 • to send all information relating to the business of ESPACE VOYAGES, including advertising information, newsletters, etc.

LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING BY ESPACE VOYAGES

Depending on the purpose, ESPACE VOYAGES processes your data on the basis of:

 • the legal obligations incumbent upon it in the context of its activities;
 • its contractual obligations towards the data subject;
 • the legitimate interest of the data subject, such that the service requested by the latter can be carried out and executed in the best possible way;
 • the behaviour or specific requests of the data subject, in certain specific cases.

 

WITH WHOM DOES THE FIRM SHARE PERSONAL DATA?

 • All data sharing is carried out within the limitations of the rules of professional conduct and of this document, which confirms compliance with the legal and regulatory rules in force.
 • The data is accessible to members of the ESPACE VOYAGES team and to any external collaborators working as subcontractors, who are themselves subject to the requirement to comply with the obligations and conditions set out herein.
 • ESPACE VOYAGES may share some of the data with its contractors to the extent strictly necessary for the proper performance and execution of the services requested, and this, inter alia, to the extent necessary for the operation of the computerised or non-computerised management system to which ESPACE VOYAGES has subscribed.

HOW LONG DOES ESPACE VOYAGES KEEP DATA?

ESPACE VOYAGES does not keep data beyond the legal period imposed on it for archiving, and at the most, for a period of 10 years necessary to meet various legal and contractual obligations (tax statute of limitations, professional liability, etc.). This period begins to run as soon as the execution of the order addressed to ESPACE VOYAGES, or the contract concluded with the latter, is completed.

DOES ESPACE VOYAGES TRANSFER YOUR DATA OUTSIDE THE EUROPEAN UNION?

Transfers of data to a country outside the European Union are in principle only authorised to countries recognised by the European authorities as having an adequate level of protection equivalent to that provided by European legislation.

This is the case unless there is an express request from the data subject or it is absolutely necessary in order to execute and fulfil the obligations arising from the request made by the data subject to ESPACE VOYAGES.

In any event, any transfer of data outside the European Union will be covered by adequate measures aimed at ensuring a level of protection equivalent to that provided by European legislation, such as the Commission’s standard clauses or the informed consent of the data subject.

WHAT ARE THE RIGHTS OF PERSONS CONCERNED BY THE USE OF THEIR PERSONAL DATA?

With the exception of any legal provisions in force in Belgium which do not allow it, or if professional secrecy precludes it, in relation to the processing of personal data by ESPACE VOYAGES, the rights and remedies are as follows:

 • right of access to the data concerned, at reasonable intervals, with portability of said data;
 • the right to receive, at reasonable intervals, a copy of the data being processed, unless it infringes the rights and freedoms of others;
 • the right to have the data processed rectified;
 • the right to object to the data being processed;
 • the right to restrict the processing of data;
 • the right to erasure of processed data;
 • the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (DPA),

rue de la Presse 35 in 1000 Brussels, www.autoriteprotectiondonnees.be,

tel.: +32 (0)2 274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Any such right may be exercised by sending an e-mail to privacy@espacevoyages.eu or by sending a letter by post to ESPACE VOYAGES SRL, Porte de Namur 20-22 in 1050 Brussels.

COOKIES POLICY

ESPACE VOYAGES uses “cookies” on its websites, i.e. a code in the form of a file that may be stored on other computers.

When you visit the ESPACE VOYAGES website, these cookies may be recognised. They help ESPACE VOYAGES to improve the website, facilitate navigation, offer targeted information and analyse the website’s audience.

The website indicates that consent may be given to all or some of the cookies.

AMENDMENTS

ESPACE VOYAGES may at any time, for various reasons, make corrections, additions or amendments to this privacy declaration.

The most up-to-date version may be consulted at any time on the ESPACE VOYAGES website.