VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VAN DE BV ESPACE VOYAGES BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – TOEPASSING VAN DE AVG

De BV ESPACE VOYAGES, Naamsepoort 20-22, 1050 Brussel, door elke persoon die er een verantwoordelijkheid draagt voor degene die er werkt, is begaan met de bescherming van persoonsgegevens (hierna de gegevens) en leeft de wettelijke en reglementaire bepalingen na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van kracht zijn in België en de Europese Unie, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna AVG).

ESPACE VOYAGES deelt u hierbij mee dat alle persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze kennisgeving van het vertrouwelijkheidsbeleid met het oog op de bescherming van gegevens, waarin wordt bevestigd dat alle regelgevende en wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn, worden toegepast.

ESPACE VOYAGES verzekert een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van de gegevens om ieder gegevenslek te voorkomen, met name verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of ieder onrechtmatig gebruik.

ESPACE VOYAGES is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door een of ander agentschap, waarbij de verantwoordelijke de medewerker is die bij het agentschap verantwoordelijk is voor het dossier, en de algemeen verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens de zaakvoerder van de BV ESPACE VOYAGES is.

In geval van vaststelling of vermoeden van gegevenslekken kan dit worden gemeld aan ESPACE VOYAGES onder meer via het e-mailadres privacy@espacevoyages.eu, zodat er een einde aan kan worden gemaakt en eventuele problemen in verband met deze kwestie onverwijld kunnen worden opgelost.

ESPACE VOYAGES blijft tot uw beschikking in geval van vragen of opmerkingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

TOT WIE IS DEZE KENNISGEVING GERICHT?

Deze kennisgeving is bestemd voor de bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die in contact komen met ESPACE VOYAGES, namelijk de natuurlijke personen die:

 • op de website surfen;
 • informatie of informatieaanvragen met betrekking tot de diensten van ESPACE VOYAGES verzenden;
 • klant en/of opdrachtgever zijn van ESPACE VOYAGES;
 • werken voor ESPACE VOYAGES of handel drijven met ESPACE VOYAGES, haar klanten of haar leveranciers, inclusief voor elke dienstverlening of levering van goederen;
 • betrokken zijn bij de dossiers en diensten die door ESPACE VOYAGES worden beheerd;

DOOR ESPACE VOYAGES VERWERKTE GEGEVENS: BRONNEN, HERKOMSTEN EN INHOUD

De verwerkte gegevens worden door ESPACE VOYAGES via verschillende kanalen verzameld: hetzij rechtstreeks bezorgd aan de betrokkene in het kader van een aanvraag of dienstverlening, in het kader van het beheer van een dossier, hetzij door externe interveniënten die in het dossier van de betrokkene tussenkomen.

Bepaalde gegevens kunnen ook rechtsgeldig worden verzameld als ze al openbaar zijn gemaakt of als ze openbaar toegankelijk zijn gemaakt op openbare/sociale media, enz.

De volgende categorieën van gegevens kunnen door ESPACE VOYAGES worden verwerkt:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, privé-adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, nationaliteit;
 • familiale of medische gegevens: uitsluitend op verzoek van de betrokkene, met als enig doel de uitvoering mogelijk te maken van de dienst die aan ESPACE VOYAGES wordt gevraagd, of die door deze laatste moet worden opgevolgd.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ESPACE VOYAGES UW GEGEVENS?

ESPACE VOYAGES verwerkt uw gegevens transparant, rechtmatig, billijk en proportioneel, voor de volgende legitieme doeleinden:

 • in het kader van de goede verlening en uitvoering van de door de betrokkene gevraagde dienst;
 • in het kader van de uitvoering van de contractuele of precontractuele verplichtingen van ESPACE VOYAGES voor de goede uitvoering van de gevraagde diensten;
 • om facturen op te stellen en de betaling te verzekeren;
 • om alle informatie met betrekking tot de activiteit van ESPACE VOYAGES te verzenden, met inbegrip van publicitaire informatie, nieuwsbrieven, enz.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR ESPACE VOYAGES

Afhankelijk van het doel verwerkt ESPACE VOYAGES uw gegevens op basis van:

 • de wettelijke verplichtingen die op haar rusten in het kader van haar activiteiten;
 • haar contractuele verplichtingen tegenover de betrokkene;
 • het gerechtvaardigd belang van de betrokkene, zodat de door hem gevraagde dienst zo goed mogelijk kan worden geleverd en uitgevoerd;
 • het gedrag of specifieke verzoeken van de betrokkene, in bepaalde specifieke gevallen.

 

MET WIE DEELT HET BUREAU PERSOONSGEGEVENS?

 • Iedere uitwisseling van gegevens gebeurt binnen de grenzen van de beroepsgedragsregels en van onderhavig document dat de toepassing van de geldende wettelijke en reglementaire regels bevestigt.
 • De gegevens zijn toegankelijk voor de leden van het ESPACE VOYAGES-team en voor alle externe medewerkers die in onderaanneming werken en die zelf onderworpen zijn aan de naleving van de verplichtingen en voorwaarden die in dit document worden uiteengezet.
 • ESPACE VOYAGES kan bepaalde gegevens delen met haar contractanten in de mate die strikt noodzakelijk is voor de goede verlening en uitvoering van de gevraagde diensten, en dit onder meer in de mate die nodig is voor de werking van het al dan niet geïnformatiseerde beheerssysteem waarop ESPACE VOYAGES ingetekend heeft.

HOE LANG BEWAART ESPACE VOYAGES DE GEGEVENS?

ESPACE VOYAGES bewaart de gegevens niet langer dan de wettelijke termijn voor archivering en hoogstens gedurende een periode van 10 jaar die nodig is om te voldoen aan diverse wettelijke en contractuele verplichtingen (fiscale verjaring, beroepsaansprakelijkheid, enz.). Deze termijn begint te lopen zodra de aan ESPACE VOYAGES gerichte bestelling of het met haar gesloten contract is afgerond.

GEEFT ESPACE VOYAGES UW GEGEVENS DOOR BUITEN DE EUROPESE UNIE?

De doorgifte van gegevens aan een land buiten de Unie is in principe enkel toegelaten aan landen waar de Europese autoriteiten een adequaat beschermingsniveau erkennen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien door de Europese wetgeving.

Dit is het geval tenzij er een uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene is of het absoluut noodzakelijk is om de verplichtingen die voortvloeien uit het verzoek van de betrokkene aan ESPACE VOYAGES uit te voeren en na te komen.

In elk geval zal elke doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie gedekt zijn door gepaste maatregelen die een beschermingsniveau beogen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien door de Europese wetgeving, zoals de standaardclausules van de Commissie of de geïnformeerde toestemming van de betrokkene.

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET GEBRUIK VAN HUN PERSOONSGEGEVENS?

Behoudens de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn en die dit niet toestaan of indien het beroepsgeheim dit verhindert, zijn er met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ESPACE VOYAGES de volgende rechten en beroepsmogelijkheden:

 • recht van inzage in de betrokken gegevens, met redelijke tussenpozen, met overdraagbaarheid van deze gegevens;
 • het recht om met redelijke tussenpozen een kopie te ontvangen van de gegevens die worden verwerkt, tenzij dit een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van anderen;
 • het recht op rectificatie van de verwerkte gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • het recht om de verwerking van gegevens te beperken;
 • het recht om de verwerkte gegevens te wissen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),

Persstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be,

tel.: +32 (0)2 274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Enig recht in deze zin kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@espacevoyages.eu of per post naar ESPACE VOYAGES BV, Naamsepoort 20-22, 1050 Brussel.

COOKIEBELEID

ESPACE VOYAGES maakt op haar websites gebruik van “cookies”, d.w.z. een code in de vorm van een bestand dat op andere computers kan worden opgeslagen.

Wanneer u de site van ESPACE VOYAGES bezoekt, kunnen deze cookies herkend worden. Ze helpen ESPACE VOYAGES om de site te verbeteren, de navigatie te vergemakkelijken, gerichte informatie aan te bieden en het publiek van de site te analyseren.

De site geeft aan dat u toestemming kunt geven voor alle of sommige cookies.

WIJZIGINGEN

ESPACE VOYAGES kan te allen tijde, om diverse redenen, verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan deze kennisgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De meest recente versie kan op elk moment geraadpleegd worden op de website van ESPACE VOYAGES.

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VAN DE BV ESPACE VOYAGES BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – TOEPASSING VAN DE AVG

De BV ESPACE VOYAGES, Naamsepoort 20-22, 1050 Brussel, door elke persoon die er een verantwoordelijkheid draagt voor degene die er werkt, is begaan met de bescherming van persoonsgegevens (hierna de gegevens) en leeft de wettelijke en reglementaire bepalingen na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van kracht zijn in België en de Europese Unie, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna AVG).

ESPACE VOYAGES deelt u hierbij mee dat alle persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze kennisgeving van het vertrouwelijkheidsbeleid met het oog op de bescherming van gegevens, waarin wordt bevestigd dat alle regelgevende en wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn, worden toegepast.

ESPACE VOYAGES verzekert een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van de gegevens om ieder gegevenslek te voorkomen, met name verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of ieder onrechtmatig gebruik.

ESPACE VOYAGES is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door een of ander agentschap, waarbij de verantwoordelijke de medewerker is die bij het agentschap verantwoordelijk is voor het dossier, en de algemeen verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens de zaakvoerder van de BV ESPACE VOYAGES is.

In geval van vaststelling of vermoeden van gegevenslekken kan dit worden gemeld aan ESPACE VOYAGES onder meer via het e-mailadres privacy@espacevoyages.eu, zodat er een einde aan kan worden gemaakt en eventuele problemen in verband met deze kwestie onverwijld kunnen worden opgelost.

ESPACE VOYAGES blijft tot uw beschikking in geval van vragen of opmerkingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

TOT WIE IS DEZE KENNISGEVING GERICHT?

Deze kennisgeving is bestemd voor de bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die in contact komen met ESPACE VOYAGES, namelijk de natuurlijke personen die:

 • op de website surfen;
 • informatie of informatieaanvragen met betrekking tot de diensten van ESPACE VOYAGES verzenden;
 • klant en/of opdrachtgever zijn van ESPACE VOYAGES;
 • werken voor ESPACE VOYAGES of handel drijven met ESPACE VOYAGES, haar klanten of haar leveranciers, inclusief voor elke dienstverlening of levering van goederen;
 • betrokken zijn bij de dossiers en diensten die door ESPACE VOYAGES worden beheerd;

DOOR ESPACE VOYAGES VERWERKTE GEGEVENS: BRONNEN, HERKOMSTEN EN INHOUD

De verwerkte gegevens worden door ESPACE VOYAGES via verschillende kanalen verzameld: hetzij rechtstreeks bezorgd aan de betrokkene in het kader van een aanvraag of dienstverlening, in het kader van het beheer van een dossier, hetzij door externe interveniënten die in het dossier van de betrokkene tussenkomen.

Bepaalde gegevens kunnen ook rechtsgeldig worden verzameld als ze al openbaar zijn gemaakt of als ze openbaar toegankelijk zijn gemaakt op openbare/sociale media, enz.

De volgende categorieën van gegevens kunnen door ESPACE VOYAGES worden verwerkt:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, privé-adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, nationaliteit;
 • familiale of medische gegevens: uitsluitend op verzoek van de betrokkene, met als enig doel de uitvoering mogelijk te maken van de dienst die aan ESPACE VOYAGES wordt gevraagd, of die door deze laatste moet worden opgevolgd.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ESPACE VOYAGES UW GEGEVENS?

ESPACE VOYAGES verwerkt uw gegevens transparant, rechtmatig, billijk en proportioneel, voor de volgende legitieme doeleinden:

 • in het kader van de goede verlening en uitvoering van de door de betrokkene gevraagde dienst;
 • in het kader van de uitvoering van de contractuele of precontractuele verplichtingen van ESPACE VOYAGES voor de goede uitvoering van de gevraagde diensten;
 • om facturen op te stellen en de betaling te verzekeren;
 • om alle informatie met betrekking tot de activiteit van ESPACE VOYAGES te verzenden, met inbegrip van publicitaire informatie, nieuwsbrieven, enz.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR ESPACE VOYAGES

Afhankelijk van het doel verwerkt ESPACE VOYAGES uw gegevens op basis van:

 • de wettelijke verplichtingen die op haar rusten in het kader van haar activiteiten;
 • haar contractuele verplichtingen tegenover de betrokkene;
 • het gerechtvaardigd belang van de betrokkene, zodat de door hem gevraagde dienst zo goed mogelijk kan worden geleverd en uitgevoerd;
 • het gedrag of specifieke verzoeken van de betrokkene, in bepaalde specifieke gevallen.

 

MET WIE DEELT HET BUREAU PERSOONSGEGEVENS?

 • Iedere uitwisseling van gegevens gebeurt binnen de grenzen van de beroepsgedragsregels en van onderhavig document dat de toepassing van de geldende wettelijke en reglementaire regels bevestigt.
 • De gegevens zijn toegankelijk voor de leden van het ESPACE VOYAGES-team en voor alle externe medewerkers die in onderaanneming werken en die zelf onderworpen zijn aan de naleving van de verplichtingen en voorwaarden die in dit document worden uiteengezet.
 • ESPACE VOYAGES kan bepaalde gegevens delen met haar contractanten in de mate die strikt noodzakelijk is voor de goede verlening en uitvoering van de gevraagde diensten, en dit onder meer in de mate die nodig is voor de werking van het al dan niet geïnformatiseerde beheerssysteem waarop ESPACE VOYAGES ingetekend heeft.

HOE LANG BEWAART ESPACE VOYAGES DE GEGEVENS?

ESPACE VOYAGES bewaart de gegevens niet langer dan de wettelijke termijn voor archivering en hoogstens gedurende een periode van 10 jaar die nodig is om te voldoen aan diverse wettelijke en contractuele verplichtingen (fiscale verjaring, beroepsaansprakelijkheid, enz.). Deze termijn begint te lopen zodra de aan ESPACE VOYAGES gerichte bestelling of het met haar gesloten contract is afgerond.

GEEFT ESPACE VOYAGES UW GEGEVENS DOOR BUITEN DE EUROPESE UNIE?

De doorgifte van gegevens aan een land buiten de Unie is in principe enkel toegelaten aan landen waar de Europese autoriteiten een adequaat beschermingsniveau erkennen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien door de Europese wetgeving.

Dit is het geval tenzij er een uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene is of het absoluut noodzakelijk is om de verplichtingen die voortvloeien uit het verzoek van de betrokkene aan ESPACE VOYAGES uit te voeren en na te komen.

In elk geval zal elke doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie gedekt zijn door gepaste maatregelen die een beschermingsniveau beogen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien door de Europese wetgeving, zoals de standaardclausules van de Commissie of de geïnformeerde toestemming van de betrokkene.

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET GEBRUIK VAN HUN PERSOONSGEGEVENS?

Behoudens de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn en die dit niet toestaan of indien het beroepsgeheim dit verhindert, zijn er met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ESPACE VOYAGES de volgende rechten en beroepsmogelijkheden:

 • recht van inzage in de betrokken gegevens, met redelijke tussenpozen, met overdraagbaarheid van deze gegevens;
 • het recht om met redelijke tussenpozen een kopie te ontvangen van de gegevens die worden verwerkt, tenzij dit een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van anderen;
 • het recht op rectificatie van de verwerkte gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • het recht om de verwerking van gegevens te beperken;
 • het recht om de verwerkte gegevens te wissen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),

Persstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be,

tel.: +32 (0)2 274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Enig recht in deze zin kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@espacevoyages.eu of per post naar ESPACE VOYAGES BV, Naamsepoort 20-22, 1050 Brussel.

COOKIEBELEID

ESPACE VOYAGES maakt op haar websites gebruik van “cookies”, d.w.z. een code in de vorm van een bestand dat op andere computers kan worden opgeslagen.

Wanneer u de site van ESPACE VOYAGES bezoekt, kunnen deze cookies herkend worden. Ze helpen ESPACE VOYAGES om de site te verbeteren, de navigatie te vergemakkelijken, gerichte informatie aan te bieden en het publiek van de site te analyseren.

De site geeft aan dat u toestemming kunt geven voor alle of sommige cookies.

WIJZIGINGEN

ESPACE VOYAGES kan te allen tijde, om diverse redenen, verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan deze kennisgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De meest recente versie kan op elk moment geraadpleegd worden op de website van ESPACE VOYAGES.